Newsletter

Tilmeld dig nu og sikre dig fordele!

Generelle forretningsbetingelser

 1. Indgåelse af kontrakten

  1. Ved booking tilbyder kunden at indgå en bindende rejsekontrakt med rejseselskabet TravelTrex GmbH med sæde i Køln i Tyskland. Rejseselskabet er i det følgende kaldt ”TT”. Grundlaget for et sådant tilbud er TTs rejsebeskrivelser samt yderligere informationer for den pågældende rejse, hvis disse foreligger.
  2. Ved bookinger på forespørgsel kan der gå op til 7 hverdage før TT har svar på, om værelserne er ledige. Kunden er i denne periode bundet af sit tilbud.
  3. Rejseformidleren (f. eks. rejsebureauer) og ydelsesgivere (f. eks. hoteller, transportselskaber) har ingen fuldmagt fra TT til at indgå aftaler, som ændrer rejsekontraktens indhold, som ændrer TTs fastlagte ydelser i kontrakten, eller som står i modsætning til rejsebeskrivelserne. I forhold til brochurer fra hoteller og skiområder, som ikke er udgivet af TT, bærer TT intet ansvar eller ydelsesforpligtelse, medmindre TT har en udtrykkelig aftale med kunden om at disse brochurer er anvendt som grundlag for rejsebeskrivelsen eller er anvendt som en del af indholdet for ydelsesforpligtelser.
  4. Bookingen kan ske skriftlig, mundtlig, telefonisk, pr. fax, internet eller pr. e-mail. Kunden skal stå inde for alle kontraktmæssige forpligtelser overfor medrejsende, for hvilke han foretager bookingen, samt for sine egne forpligtelser, såfremt han har accepteret disse i en udtrykkelig og særskilt erklæring. Ved elektroniske bookinger bekræfter TT modtagelse af bookingen omgående ad elektronisk vej. Modtagelsesbekræftelsen er dog ikke en endegyldig accept af bookingkontrakten.
  5. Kontrakten indgås med accept fra TT’s side. Accepten udtrykkes ikke i en bestemt form. Ved indgåelse af kontrakten eller hurtigst muligt derefter sender TT kunden en bekræftelse af kontrakten på et varigt medium (pr. e-mail eller brev).
  6. Afviger rejsebekræftelsens indhold fra bookingens indhold, så foreligger der et nyt tilbud fra TT, som TT er bundet af i ti dage. Kontrakten indgås på grundlag af dette nye tilbud, hvis TT på grundlag af dette nye tilbud har henvist til ændringen og opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser og kunden indenfor TT's bindende frist udtrykkeligt har erklæret sin accept, foretaget forudbetaling, betaling af restbeløbet for rejsen eller påbegynder rejsen.
  7. Skulle den, der booker, ved den telefoniske booking ikke have indblik i rejseselskabets rejsebetingelser, så sendes disse sammen med rejsebekræftelsen og er i henhold til rejsebetingelsernes punkt 1f dermed en del af rejsekontrakten.
  8. De af TT angivne kontraktmæssige informationer om væsentlige egenskaber i rejseydelserne, rejseprisen og alle ekstra omkostninger, betalingsvilkår, mindste antal rejsedeltagere og afbestillingsgebyr (iht. artikel 250 § 3, nummer 1, 3 til 5 og 7 EGBGB, som er den tyske borgerlige lovbog) bliver ikke bestanddel af rejsekontrakten, med mindre dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.
  9. TT henviser til, at der i henhold til lovbestemmelserne (§§ 312 afsnit 7, 312 g afsnit 2 sætning 1 nr. 9 BGB i den tyske privatretslov ) ved pakkerejser efter § 651 a og § 651 c BGB, som er afsluttet ved fjernsalg (bl.a. breve, telefonopkald, e-mails og internet) ikke består en fortrydelsesret, men kun den lovmæssige tilbagekaldelses- og opsigelsesret.
 2. Betaling og rejsedokumenter

  1. Betaling af rejsens pris før rejsen må kun ske mod udlevering af rejsegaranticertifikatet i henhold til § 651 k afs. 3 i Bürgerliches Gesetzbuch (i det følgende forkortet BGB). Efter indgåelse af kontrakten og udlevering af rejsegaranticertifikatet forfalder 25 % af rejsens pris til betaling. Restbeløbet forfalder til betaling 42 dage før rejsens begyndelse. Foretages bookingen 42 eller mindre antal dage før rejsens begyndelsesdato, forfalder hele beløbet til betaling omgående.
  2. Hvis kunden ikke betaler første betaling og/eller restbeløb ifølge aftale, så er TT berettiget til, efter rykkerskrivelse med oplysning om ny forfaldsdato, at træde tilbage fra rejsekontrakten og kræve afbestillingsomkostninger i hht. punkt 4.
  3. Ved betaling med kreditkort sker afviklingen af betalingen gennem den eksterne betalingsudbyder Stripe.
  4. Såfremt det fulde beløb for rejsen er gået ind hos TT, tilsendes rejsedokumenterne fra 14 dage før rejsens begyndelsesdato.
 3. Ændring i ydelser

  1. Ændringer af eller afvigelser mht. enkelte rejseydelser fra rejsekontraktens aftalte indhold, som er blevet nødvendige efter kontraktens indgåelse, og som ikke er forårsaget af TT i ond tro, er kun tilladt, såfremt ændringerne eller afvigelserne ikke er betydelige og ikke forringer den bestilte rejses samlede omfang. Eventuelle krav mht. garanti forbliver uændrede i tilfælde, hvor de ændrede ydelser er mangelfulde.
  2. TT er forpligtet til omgående på et varigt medium at informere kunden om ændringer eller afvigelser i ydelserne. Om nødvendigt tilbyder TT kunden en ny, omkostningsfri booking eller omkostningsfri afbestilling af rejsen. I tilfælde af en betydelig ændring i en væsentlig rejseydelse eller afvigelse i en af kundens angivne specifikationer, som er en del af rejsepakken, er kunden berettiget til at træde tilbage fra rejsekontrakten uden at skulle betale afbestillingsgebyr, eller kan kræve en tilsvarende rejse med minimum samme ydelser, hvis TT er i stand til at tilbyde en sådan rejse ud fra sit udbud uden yderligere omkostninger for kunden. Kunden har ret til at kræve erstatning. Kunden skal gøre sine krav gældende umiddelbart efter, han har modtaget besked fra TT om ændringen i rejseydelsen.
 4. Afbestilling fra kundens side før rejsens begyndelse

  1. Kunden kan til enhver tid før rejsens begyndelse afbestille rejsen. Vigtig i denne forbindelse er TTs modtagelse af afbestillingserklæringen (for adresse, se allernederst) eller det pågældende rejsebureaus modtagelse, hvor rejsen blev reserveret. Det anbefales, at kunden sender en skriftlig afbestillingserklæring (pr. e-mail eller brev). Afbestiller kunden rejsen helt eller delvist eller påbegyndes rejsen ikke, mister TT retten til rejseprisen. I stedet kan TT kræve erstatning for bindende rejsekontrakter og udgifter i denne forbindelse, såfremt TT ikke bærer skylden for afbestillingen eller der opstår uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, der indtræffer på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf, kræve erstatning for trufne rejseforanstaltninger og udgifter. Ved bregningen af erstatningen tages der sædvandligvis hensyn til sparede udgifter og andre anvendelser af rejseydelserne. Omstændigheder er uundgåelige og usædvanlige, hvis TT ikke har kontrol herover og dermed ikke har mulighed for at undgå følgerne heraf, selvom alle rimelige forholdsregler er taget.
  2. TT kan fastlægge erstatningskrav alt efter, hvor tæt datoen for afbestillingen ligger i forhold til rejsens begyndelsesdato. Erstatningsbeløbet beregnes procentvis i forhold til rejsens pris efter følgende skema:Ved afbestilling med mere end 30 dage til rejsens begyndelse beregnes 20 % (50 % ved rejser med fly),mere end 15 dage før beregnes 40 %(65 % ved rejser med fly), mere end 8 dage før beregnes 70 %(80 % ved rejser med fly) og fra 7 dage før rejsens begyndelse og ved ikke påbegyndt rejse 90 % af rejsens pris. Ved fuldstændige afbestillinger (ikke kun én enkelt deltager) af ferieboliger med 10 personer eller flere gælder følgende skema: Mere end 16 uger til rejsens begyndelse: 20 % (50 % ved rejser med fly), mere end 12 uger til rejsens begyndelse: 30 % (60 % ved rejser med fly), mere end 8 uger til rejsens begyndelse: 40 % (65 % ved rejser med fly), mere end 4 uger til rejsens begyndelse: 60 % (75 % ved rejser med fly), mere end 15 dage til rejsens begyndelse: 75 % (85 % ved rejser med fly) og fra 14 dage før rejsens begyndelse og ved ikke påbegyndt rejse: 90 % af rejsens pris. Modtager vi afbestillingen på hverdage (undtaget lørdag) udenfor vores åbningstider, gælder den følgende arbejdsdag (ikke lørdag) som afbestillingstidspunkt.
   Op til 42 dage inden rejsens påbegyndelse er en gratis afbestilling af rejsen mulig, såfremt dette sker indenfor 5 dage efter bookingens gennemførelse. Denne mulighed består kun én gang pr. kunde hhv. rejsegruppe, hvis ikke rejsen allerede er blevet ombooket én gang tidligere.
  3. TT kan, ifølge § 651 i afs. 2 BGB (også kaldet "Das Bürgerliche Gesetzbuch, som er den vigtigste lov i den tyske privatret), kræve erstatning for det reelt opståede tab, svarende til rejsens pris minus sparede udgifter og mulig anvendelse af anden ydelsesleverandør. I så fald skal TT angive og kunne begrunde den krævede kompensation.
  4. Afbestiller en eller flere personer fra én gruppe, så ferieboligen (f.eks. dobbeltværelse, lejlighed) stadig optages af de øvrige personer, beregnes afbestillingsomkostningerne som regel efter punkt 4c (uafhængigt af afbestillingstidspunktet).
  5. Det står kunden frit for at bevise overfor TT, at der ikke er opstået tab eller mindre tab end det krævede beløb.
 5. Ombooking

  1. Kunden kan op til 42 dage før rejsens begyndelse gennemføre gratis ændringer angående rejsedato og rejsemål, såfremt det ønskede alternativ er tilgængelig og hverken rejselængden eller antal rejsedeltagere formindskes. Ved ombooking gælder den dagsaktuelle pris for den nye rejse uden last-minute & More-rabat. Kundens ønsker om ombookingen kan fra den 41. dag før rejsens begyndelse kun imødekommes, såfremt dette overhovedet er muligt, ved en tilbagetrædelse fra rejsekontrakten ifølge punkt 4 med samtidig ny tilmelding. Dette gælder ikke ved ønsker om ombookinger, som kun kræver mindre ændringer (Ombooking af liftkort, skiudstyr, kurser og forplejning booket som ekstras). Er ombookingen lig med en delvis afbestilling, udføres dette i henhold til punkt 4.
  2. Indtil rejsens begyndelsesdato kan kunden på et varigt medium af TT forlange, at en tredje person tiltræder rettighederne og pligterne ifølge rejsekontrakten i hans sted. TT kan afvise tiltrædelsen af tredje person, hvis denne ikke kan leve op til de særlige rejsekrav eller hvis dennes deltagelse er i strid med loven eller offentlige direktiver. Tiltræder en tredje person rejsekontrakten, så er denne person og hovedanmelderen af rejsen begge ansvarlige overfor TT, og begge hæfter for rejsens pris og for opståede ekstra omkostninger i forbindelse med tiltræden af den tredje person.
 6. Ikke-anvendte ydelser

  Hvis kunden ikke gør krav på enkelte rejseydelser, som tilbydes efter foreskrifterne, og dette pga. egne årsager, (f. eks. for tidlig hjemrejse eller andre tvingende grunde), har denne intet krav på delvis erstatning af rejsens pris. På vegne af kunden, vil TT i sådanne tilfælde prøve at få tilbageerstatning fra ydelsesleverandørerne for de sparede udgifter. Denne forpligtelse bortfalder, når det drejer sig om ubetydelige ydelser, eller når en erstatning strider mod lovmæssige eller offentlige bestemmelser.
 7. Ophævelse pga. adfærdsmæssige årsager

  TT kan ophæve rejsekontrakten uden overholdelse af en tidsfrist, hvis kunden på trods af en advarsel fra TT fortsat forstyrrer gennemførelsen af rejsen, eller hvis denne ikke overholder kontrakten med sin adfærd, så en omgående ophævelse af kontrakten er retfærdiggjort. Ophæver TT, er TT berettiget til at opretholde krav mht. rejsens pris, TT skal dog modregne de sparede udgifter samt de fordele, som TT opnår igennem anden anvendelse af de ikke anvendte ydelser, inklusive de beløb, som TT får godtgjort af ydelsesleverandørerne.
 8. Kundens medvirkningspligt

  1. Reklamationskrav: Opfylder rejsen ikke kravene ifølge kontrakten, kan kunden kræve godtgørelse. Kunden er dog forpligtet til omgående at gøre opmærksom på den opståede mangel. Forsømmer denne dette, kan der ikke kræves en nedsættelse af rejsens pris. Undtagelser ved reklamationskrav sker kun, når reklamationen tydeligvis er udsigtsløs eller af andre grunde ikke kan forventes. Kunden er forpligtet til omgående at informere rejseguiderne på destinationen om den opståede mangel. Findes der ingen rejseguider på destinationen, skal de evt. opståede mangler meddeles TT på hovedkontoret. Kunden informeres om rejseguidernes og TTs kontaktoplysninger i ydelsesbeskrivelsen, eller senest i rejsedokumenterne. Rejseguiderne er instrueret til at sørge for hjælp, såfremt det er muligt. Guiderne er dog ikke berettigede til at anerkende kundens krav.
  2. Afbestillingsfrist: Vil en kunde afbestille rejsen og ophæve rejsekontrakten pga. fejl og mangler ved rejsen af den i § 651 c BGB beskrevne art efter § 651 e BGB, eller pga. betydelige, af TT bekendte årsager, som gør at TT godkender en evt. afbestilling, har TT forinden en passende tidsfrist til at ændre omstændighederne. Eneste undtagelse her fra er, når det ikke er muligt at ændre omstændighederne, når TT nægter at gøre det, eller når den omgående ophævelse af kontrakten kan retfærdiggøres på baggrund af kundens situation, og TT samtidig har kendskab til denne situation.
  3. Mistet og forsinket bagage: TT anbefaler stærkt, at man omgående og på stedet meddeler tab eller forsinkelser ved flyrejser og udfylder det pågældende flyselskabs skadesformular (P.I.R.). Flyselskaber afviser i reglen krav om skadeserstatning, når skadesformularen ikke er blevet udfyldt. Skadesmeldingen ved mistelse af bagage skal indgives i løbet af 7 dage, ved forsinkelse i løbet af 21 dage. I øvrigt skal mistelse, beskadigelse eller fejlagtig forsendelse af bagage meddeles rejseguiderne eller TT’s stedfortrædende partner på destinationen.
  4. Rejsedokumenter: Det er op til kunden at informere TT, hvis han ikke modtager de nødvendige rejsedokumenter (f.eks. flybillet, værdikuponer til indkvartering etc.) indenfor den af TT meddelte frist.
  5. Pligt til begrænsning af skadesomfang: Kunden har pligt til at forhindre skader og til at mindske følgerne af allerede opståede skader, hvis dette er muligt. Denne skal også gøre TT opmærksom på de farer, som skaden kan udgøre.
 9. Begrænset hæftelse

  1. Ifl. kontrakten er TTs hæftelse ved skader, som ikke er legemlige skader, begrænset til rejsens tredobbelte pris, og kun såfremt skaden ikke er forvoldt med forsæt, ikke skyldes grov uansvarlighed og i tilfælde, hvor TT alene er ansvarlig for kundens skade påført pga. en ydelsesleverandør.
  2. TT’s hæftelse ved skade på ejendom, som ikke er forvoldt med forsæt eller som ikke skyldes grov uansvarlig opførsel, begrænses til rejsens tredobbelte pris. Dette begrænsede hæftelsesbeløb gælder pr. kunde og rejse. Evt. krav, som overstiger dette beløb i forbindelse med bagage og Montreal-konventionen, berøres ikke af begrænset hæftelse. I denne sammenhæng rådes kunden stærkt til at tegne en rejse- og bagageforsikring.
  3. TT hæfter ikke ved ydelsesforstyrrelser, personskader eller skade på ejendom i forbindelse med ydelser, som udtrykkeligt tilbydes som ydelser fra ekstern leverandør (f. eks. drift af skilifterne, skibus, etc.) og som i rejsebeskrivelsen og rejsebekræftelsen udtrykkeligt betegnes som eksterne ydelser. Rejsearrangøren hæfter dog, hvis og i det omfang rejsearrangørens forsømmelse af henvisnings-, opklarings- og organisationspligter er årsagen til rejsedeltagerens skade.
 10. Afvisning og forældelse af krav

  Ved mangelfuld levering af rejsen i henhold til kontrakten, har kunden to år efter at rejsen iht. kontrakten er endt, til at gøre krav gældende. Dette gælder dog ikke for fristen for anmeldelse af skader på bagage, forsinket bagage eller tab af bagage i forbindelse med flyrejser iht. punkt 8c. Sådanne tilfælde skal anmeldes indenfor 7 dage, hvis bagagen er blevet væk, og ved forsinkelse af bagagen indenfor 21 dage efter udlevering.
 11. Det eksterne luftfartsselskabs identitet

  Ved booking er TT forpligtet til at informere kunden om identiteten af det flyselskab, som yder samtlige flytransporter indenfor rammerne af den bookede rejse. Hvis TT ved bookingen ikke har kendskab til, hvilket flyselskabet, der er det pågældende, er TT forpligtet til at oplyse kunden om, hvilket flyselskab, eller hvilke flyselskaber, der sandsynligvis vil blive brugt. Så snart TT ved, hvilket flyselskab, der står for rejsen, skal TT informere kunden herom. Udskiftes det flyselskab, som kunden blev oplyst om, skal TT sikre, at kunden informeres herom så hurtig som muligt.
 12. Pas- og visumregler, samt medicinsk forberedelse

  1. TT informerer kunden om de generelle pas- og visumkrav samt sundhedsformaliteter i bestemmelseslandet, herunder de omtrentlige frister for at anskaffelsen af de nødvendige visa samt over eventuelle ændringer inden rejsetiltrædelsen.
  2. Kunden er selv ansvarlig for de nødvendige vaccinationer og medicin samt at medbringe de nødvendige rejsedokumenter. Derudover er kunden også selv ansvarlig for at overholde told- og valutabestemmelser. Alle ulemper, særligt med henblik på afbestillingsomkostninger, som er følgerne af manglende overholdelse af reglerne, hæfter kunden selv for, medmindre TT kan drages direkte til ansvar for falske eller manglende informationer.
 13. Bestemmelse af retslig instans

  For det kontraktmæssige forhold mellem kunden og TT gælder udelukkende tysk ret, hvis og såfremt bestemmelsen af den retslige instans ikke fører til, at en forbruger får frataget beskyttelse af af de garanterede minimumsrettigheder i den stat, hvor han normalt opholder sig pga. tysk ret og kontraktmæssige bestemmelser. I dette tilfælde gælder stadig tysk ret, dog med det forbehold, at garanterede minimumsrettigheder i den stat, som forbrugeren normalt opholder sig i, overholdes.
  Såfremt indgåelse af kontrakten med forbrugeren ikke er følge af forudgående, udtrykkelige tilbud eller reklame i det land, hvor han normalt opholder sig, bruges udelukkende tysk ret. Dette gælder også for hele retsforholdet. Såfremt tysk ret ikke anvendes ved kundens klager over TT i udlandet med henblik på TTs hæftelse, anvendes udelukkende tysk ret ved retslige følger med særligt henblik på art, omfang og størrelse af kundens krav.
 14. Uvirksomhed eller uklarhed af enkelte bestemmelser

  Uvirksomhed eller uklarhed af enkelte bestemmelser er ikke ensbetydende med uvirksomhed af hele rejsekontrakten.
 15. Tvistbilæggelse

  Den Europæiske Kommission stiller en platform for online-tvistbilæggelse (ODR) til disposition, som du finder her:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi deltager ikke i en tvistbilæggelse ved et forbrugertvistbilæggelsesorgan. Det ansvarlige forbrugertvistbilæggelsesorgan er: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: +45 41 71 50 00, e-mail: odr@forbrugereuropa.dk, hjemmeside: https://www.kfst.dk/.

Rejsearrangør:

TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Køln, Tyskland, HRB 31998, amtsretten Køln, adm. direktører: Andreas Rühl, Thomas Bartel. SnowTrex tilhører TravelTrex GmbH.
Sidst opdateret: 01-10-2020